“ഞാൻ”

1989ലെ ഒരു തണുത്ത ഡിസംബറിൽ ജനനo  ..ഒരു ദാശാബ്ദത്തിന്റ്റെ അന്ത്യത്തിൽ തുടങ്ങി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റ്റെ  ആരംഭത്തിലെത്തി നില്ക്കുമ്പോഴും …മനസ്സില് മായാതെ കിടക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകൾ…………… എന്റ്റെ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ബാല്യകാലം അത്ര കണ്ട് ഓർമയില്ലെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലങ്ങനെ മായാതെ… Read more ““ഞാൻ””